• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 14 °C

Vücudun vazgeçilmezi suyun 7 bilinmeyeni

Vücudun vazgeçilmezi suyun 7 bilinmeyeni
Su ya­şam için vaz­ge­çil­mez­ler­den bi­ri. Su­suz kal­mak vü­cut­ta cid­di re­ak­si­yon­la­ra ve so­run­la­ra yol açar.

Gün­lük ola­rak ye­ter­li su alı­mı si­zi hem has­ta­lık­lar­dan ko­rur hem de ha­ya­ti iş­lev­le­ri­ni­zi ye­ri­ni­ze ge­tir­me­ni­zi sağ­lar.

1.Su böb­rek taş­la­rı­nı en­gel­ler

Vü­cu­dun ya­ban­cı ve za­rar­lı mad­de­ler­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sın­da en önem­li or­gan a­le­ri­miz­dir. Böb­rek­le­ri­miz ka­nı sü­ze­rek atık­la­rı ay­rış­tı­rır ve bun­la­rı su ile ka­rış­tı­ra­rak id­ra­rı ya­par. İd­rar ile vü­cu­du­muz is­ten­me­yen mad­de­ler­den arı­nır. Ye­te­ri ka­dar sı­vı alın­ma­dı­ğın­da bu iş­leminin zor­laş­ma­sı­na bağ­lı böb­rek has­ta­lık­la­rı ar­tar. Bu­nun ya­nı sı­ra için­den ye­te­ri ka­dar su geç­me­yen bo­ru­lar­da na­sıl ki­reç­len­me olur­sa böb­re­ğin bo­ru sis­te­mi için­de de ki­reç ben­ze­ri özel­lik­le kal­si­yum yo­ğun­luk­lu mi­ne­ral­ler bi­ri­ke­rek taş olu­şu­mu­na ne­den olur.
2.Vü­cu­du­mu­zun id­rar­da çı­kan mik­tar­dan çok da­ha faz­la su­ya ih­ti­ya­cı var­dır

Su iç­me alış­kan­lık­lar­la olan bir du­rum­dur. Su­yu vü­cu­du­mu­zun as­lın­da en önem­li gı­da­sı ola­rak ka­bul et­me­miz ge­re­kir. Vü­cu­du­mu­zun yak­la­şık yüz­de 60-65’i su­dan olu­şur.

Bu du­rum vü­cut­ta­ki tüm hüc­re­ler için ge­çer­li­dir. İn­san­lar su­yun alın­dı­ğı ka­dar çı­ka­rıl­dı­ğı­nı dü­şün­se de as­lın­da id­rar­da çı­kan mik­tar­dan çok da­ha faz­la­sı­na ih­ti­ya­cı­mız var­dır. Bu­na tıp di­lin­de “far­kın­da olun­ma­yan sı­vı kay­bı­” adı­nı ver­mek­te­yiz.

Ne­fes alıp ve­rir­ken, ter­le­me ile bü­yük ab­dest ile biz far­kın­da ol­ma­dan yak­la­şık gün­lük ola­rak 1,5 lit­re ci­va­rın­da sı­vı kay­be­de­riz. İd­rar ile atı­lan mik­ta­rı da ek­le­di­ği­miz­de ne­den biz dok­tor­la­rın en az gün­lük 2 lit­re su tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di­ği­miz an­la­şı­la­bil­mek­te­dir. Bu du­rum özel­lik­le yaz ay­la­rın­da art­mak­ta­dır.
3.Taş hi­ka­ye­si olan­la­r ma­den su­yu tü­ke­ti­min­de dik­kat­li ol­ma­lı

Bu­nun dı­şın­da gaz­lı içe­cek­le­rin gaz­lı ol­ma­sı­nı sağ­la­yan kar­bo­nik asit vü­cut­ta yi­ne taş olu­şu­mu için risk fak­tö­rü ola­bil­mek­te­dir. Bu ne­den­le müm­kün­se sı­vı ih­ti­ya­cı­nın ko­la, ga­zoz gi­bi içe­cek­ler­le kar­şı­lan­ma­ma­sı­nı öner­mek­te­yiz.
4.Susuzluk sonucunda bayılma, halsizlik, bulantı, huzursuzluk oluşur

Tüm do­ku­la­rın su­ya ih­ti­yaç­la­rı var­dır. Su­suz ka­lın­dı­ğın­da ye­ter­siz sı­vı alı­mı sı­vı elek­tro­lit den­ge­siz­lik­le­ri, ba­yıl­ma his­si, hal­siz­lik, de­ri es­nek­li­ğin­de azal­ma, mi­de bu­lan­tı­sı, baş dön­me­si, hu­zur­suz­luk özel­lik­le yaş­lı­lar­da şu­ur bu­la­nık­lı­ğı, si­nir­li­lik gi­bi çe­şit­li şi­ka­yet­le­ri or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek­te­dir.

Bun­lar sa­de­ce şi­ka­yet de­re­ce­sin­de kal­ma­yıp çok da­ha cid­di has­ta­lık tab­lo­la­rı da olu­şa­bil­mek­te­dir. Bun­la­rın ara­sın­da özel­lik­le za­ten böb­rek ta­şı hi­ka­ye­si olan­lar­da da­ha sık ol­mak üze­re böb­rek ta­şı olu­şu­mu ve bu­nun ver­di­ği san­cı­lar, ka­nı­nın yo­ğun­laş­ma­sı­na bağ­lı ola­rak be­yin­de tı­ka­nık­lık­lar ve in­me­ler, tan­si­yon yük­sel­me­le­ri, eğer bi­rey­ler kan su­lan­dı­rı­cı, epi­lep­si ilaç­la­rı gi­bi ilaç­lar kul­la­nı­yor­lar­sa bun­la­rın doz oy­na­ma­la­rı­na bağ­lı yan et­ki­ler sa­yı­la­bil­mek­te­dir.
5.Özellikle kadınlarda yetersiz sıvı alımı ciddi idrar yolları enfeksiyonlarına yol açar

Vü­cu­du­muz­da he­pi­mi­zin be­lir­li oran­lar­da mik­rop­lar bu­lun­mak­ta­dır. Biz id­rar ka­na­lın­dan bol sı­vı ge­çir­di­ği­miz­de (ya­ni bol id­rar yap­tı­ğı­mız­da) bu mik­rop­lar ora­ya yer­le­şe­me­mek­te­dir. Oy­sa az sı­vı alın­dı­ğın­da az id­rar ya­pı­mı ol­mak­ta ve mik­rop­la­rın da içe­ri gi­rip has­ta­lık ya­rat­ma­la­rı için or­tam oluş­mak­ta­dır. Bu ne­den­le oru­cu di­rekt et­ki­si de­ğil ama oruç tu­tan­la­rın ye­te­rin­ce sı­vı al­ma­ma­la­rı yi­ne id­rar yol­la­rı en­fek­si­yon­la­rı açı­sın­dan risk oluş­tu­ra­bil­mek­te­dir.
6.İç­ti­ği­niz su­ya ko­ya­ca­ğı­nız bir li­mon su­yu­ yi­ne hem id­rar yol­la­rı prob­lem­le­rin­den hem de böb­rek ta­şı olu­şu­mun­dan ko­rur

Li­mon su­yu yük­sek oran­da c-vi­ta­mi­ni içe­rir. C-vi­ta­mi­ni kim­ya­sal adı ile sit­rik asit böb­rek yo­lu ile atı­lır ve atı­lır­ken id­ra­rın asit den­ge­si­ni ayar­lar. Bu şe­kil­de mik­rop­la­rın üre­me­si­ni en­gel­le­di­ği gi­bi böb­rek taş­la­rı­nın ana kay­na­ğı olan kal­si­yu­mun da çök­me­si­ni azalt­tı­ğın­dan çö­zü­nür hal­de tu­ta­rak böb­rek taş­la­rı için de ko­ru­yu­cu et­ki gös­te­re­bil­mek­te­dir.
7.Günlük çay tüketimi vücuda alınan sıvı miktarının yüzde 20’sini geçmemeli

Her ne ka­dar hem kah­ve hem de çay­da böb­re­ğin id­rar ya­pı­mı­nı art­ı­ran mad­de­ler bu­lun­sa da kal­si­yum emi­li­mi­ni et­ki­le­dik­le­rin­den taş olu­şu­mu­na ne­den ola­bil­mek­te­dir­ler. Mey­ve su­la­rı eğer do­ğal ise ter­cih edi­le­bi­lir. Ay­ran es­ki­den taş hi­ka­ye­si var ise süt ürü­nü ol­du­ğun­dan öne­ril­me­yen bir içe­cek ise de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar dı­şa­rı­dan alı­nan süt ve süt ürün­le­ri­nin çok aşı­rı ol­ma­dık­ça böb­rek ta­şı ya­pı­mı­na et­ki­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı gös­te­ril­miş­tir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim