• BIST 95.852
  • Altın 190,917
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 14 °C

Vatandaşa 400 milyonluk doğalgaz faturası

Vatandaşa 400 milyonluk doğalgaz faturası
Ankara'da belediyenin vatandaşa 300 dolara sattığı kartlı gaz sayacı, özelleştirmeyi kazanan şirketin hesaplarını bozdu. Şirket, kartlıları iptal edip 406 liraya yeniden mekanik sayaç takmak istiyor.

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin va­tan­da­şa 300 do­lar kar­şı­lı­ğın­da sat­tı­ğı kart­lı do­ğal­gaz sa­yaç­la­rı şim­di de 406 li­ra kar­şı­lı­ğın­da ye­ni­den me­ka­nik sa­yaç­lar­la de­ğiş­ti­ril­mek is­te­ni­yor. Va­tan­daş Baş­kent­gaz'ı suç­lar­ken, şir­ket yö­ne­ti­mi EPDK, Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı ve BO­TA­Ş’­ı suç­lu­yor.

1 MİLYONU ÖN ÖDEMELİ

An­ka­ra'da­ki ye­ni sa­yaç kav­ga­sı do­ğal­gaz da­ğı­tımı­nın özel­leş­ti­ril­me­si son­ra­sın­da pat­lak ver­di. Bu iha­le­yi ka­za­nan To­run­lar Gı­da, Baş­kent­gaz ile 1,5 mil­yon abo­ne­ye hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. An­ka­ra­’da abo­ne­le­rin yak­la­şık 1 mil­yo­nu kart­lı, 500 bi­ni ise me­ka­nik do­ğal­gaz sa­ya­cı kul­la­nı­yor.

BANA DA PEŞİN SATIN

Bugün'de yer alan habere göre Kart­lı sa­yaç kul­la­nan­lar, ön öde­me­li ola­rak is­te­di­ği mik­tar­da do­ğal­ga­zı ön­ce­den sa­tın ala­rak da­ha son­ra ola­bi­le­cek zam­lar­dan kur­tu­lu­yor. Me­ka­nik ya­ni fa­tu­ra­lı do­ğal­gaz sa­ya­cı olan­lar ise zam­lı fa­tu­ra­yı öde­mek zo­run­da ka­lı­yor. Özel­leş­tir­me ön­ce­si­ne ka­dar kart­lı sa­yaç abo­ne­le­ri­nin pe­şin alım­la­rın­da so­run ya­şan­mı­yor­du. An­cak özel­leş­tir­me son­ra­sı iş­let­me­nin özel şir­ke­te geç­me­si za­ra­rın üst­le­nil­me­si so­ru­nu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. Baş­kent­gaz, ön öde­me­li gaz sa­tı­şın­dan za­rar et­ti­ği­ni be­lir­te­rek EPDK, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ve Bo­ta­ş’­a ya­zı gön­de­rip za­ra­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı ya da ken­di­si­ne de pe­şin do­ğal­gaz sa­tıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. An­cak bu ta­lep kar­şı­lan­ma­dı.

ZORLA DEĞİŞİM GİRİŞİMİ

Bu­nun üze­ri­ne Baş­kent­ga­z’­ın za­rar­dan kur­tul­mak için kart­lı sa­yaç­la­rı fa­tu­ra­lı sa­yaç­lar­la de­ğiş­tir­mek için ha­re­ke­te geç­ti­ği, de­ğiş­tir­me be­de­li ola­rak da top­lam­da 406 li­ra pa­ra is­te­di­ği bil­di­ril­di. Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, va­tan­daş­la­rın sa­yaç de­ğiş­ti­ril­me­ye zor­lan­dı­ğı­nı id­di­a eder­ken, tü­ke­ti­ci ka­nu­nu­na gö­re böy­le bir zor­la­ma ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Der­nek bu­gün bu ko­nu­da ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­cak.

50 MİLYON LİRA ZARAR İDDİASI

Baş­kent­gaz şir­ke­ti, va­tan­daş­la­rın sa­yaç de­ği­şi­mi­ne kar­şı çık­ma­sı üze­ri­ne ye­ni­den EPDK, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ve Bo­ta­ş’­la gö­rü­şüp va­tan­da­şa ta­nı­nan pe­şin do­ğal­gaz ala­bil­me yet­ki­si­nin şir­ke­te de ta­nın­ma­sı­nı ya da va­tan­da­şa met­re­küp ye­ri­ne TL üze­rin­den pe­şin sa­tış yap­ma yet­ki­si is­te­di. An­cak so­ru­nun he­nüz çö­zü­le­me­di­ği be­lir­ti­li­yor. Şir­ke­te gö­re do­ğal­ga­za ya­pı­lan her yüz­de 10’luk zam, pe­şin do­ğal­gaz sa­tış­la­rı ne­de­niy­le şir­ke­tin yak­la­şık 50 mil­yon li­ra za­ra­ra uğ­ra­ma­sı­na yol açı­yor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim