• BIST 94.784
  • Altın 194,801
  • Dolar 4,7535
  • Euro 5,5010
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C

Polisin silah kullanma yetkisinin artırılmasına tepki

Polisin silah kullanma yetkisinin artırılmasına tepki
Torba yasadaki düzenlemeyle polisin silah kullanma yetkisi artırılıyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla Ethem Sarısülük ve 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın ölümüyle ilgili yargılanan polisler beraat edebilecek. Hukukçular ise bu yolla toplumsal olayların daha d

Ka­mu­oyun­da ‘İç Gü­ven­lik Pa­ke­ti­’ ola­rak bi­li­nen ve TBMM İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­’n­da ka­bul edi­len Tor­ba ya­sa­da­ki dü­zen­le­mey­le po­li­sin si­lah kul­lan­ma yet­ki­si ar­tı­rı­lı­yor.

Pa­ket ya­sa­la­şır­sa, 12 Ey­lül dö­ne­min­de ol­du­ğu gi­bi po­lis­ler, te­rör fa­ali­yet­le­ri­ni ge­rek­çe gös­te­re­rek her tür­lü du­rum­da si­la­hı­nı ateş­le­ye­bi­le­cek.
Dü­zen­le­me­de yer alan “ben­ze­ri si­la­h” iba­re­siy­le de pat­la­yı­cı, ya­nı­cı ve ya­ra­la­yı­cı mad­de­le­rin kap­sa­mı ge­niş­le­ti­li­yor. Bu­na gö­re top­lum­sal ey­lem­ler­de may­tap atıl­ma­sı ha­lin­de bi­le po­lis si­la­hı­nı kul­la­na­bi­le­cek.

İKİ DA­VA­YI ET­Kİ­LE­YE­CEK

İç gü­ven­lik pa­ke­tin­de mo­lo­tof ata­na, “at­ma­ya te­şeb­büs ede­ne­” po­li­se si­lah kul­lan­ma yet­ki­si ve­ri­li­yor. Ya­ni, dü­zen­le­me “ya­sa­l” vur em­ri an­la­mı­na ge­li­yor. Böy­le­ce Ge­zi ey­lem­le­rin­de Et­hem Sa­rı­sü­lü­k’­ü vu­ran po­lis me­mu­ru Ah­met Şah­baz 7 yıl 9 ay 10 gün­lük ce­za­yı da ya­sa­nın çık­ma­sı ha­lin­de Yar­gı­ta­y’­da al­ma­ya­cak. Ciz­re­’de 12 ya­şın­da­ki Ni­hat Ka­zan­ha­n’­ın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği olay­la il­gi­li tu­tuk­la­nan po­lis de bu ge­rek­çey­le ce­za­dan mu­af tu­tu­la­bi­le­cek.

Ta­sa­rı­da­ki ‘ya­ra­la­yı­cı mad­de­le­r’ kap­sa­mı­na taş da da­hil edil­di­ği için Sa­rı­sü­lü­k’­ü vu­ran po­lis me­mu­ru Ah­met Şah­ba­z’­ın, “A­tı­lan taş­la­ra kar­şı ken­di­mi sa­vun­du­m” ifa­de­si esas alı­na­cak. 12 ya­şın­da­ki Ni­ha­t’­ın da­va­sın­da da ay­nı du­rum ge­çer­li ola­cak.

BERKİN’E GÖNDERME

Ta­sa­rıy­la, gös­te­ri ve yü­rü­yüş­ler­de de­mir bil­ye (mis­ket) ve sa­pan bu­lun­du­rul­ma­sı da ya­sak­la­nı­yor. Tor­ba ya­sa­ya mis­ket­le­rin ek­len­me­si, po­lis ta­ra­fın­dan atı­lan göz ya­şar­tı­cı gaz kap­sü­lü­nün ba­şı­na isa­bet et­me­si so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den Ber­kin El­va­n’­ı ha­tır­lat­tı. Dö­ne­min Baş­ba­ka­n’­ı Tay­yip Er­do­ğan, “De­mir bil­ye­le­ri sa­vu­ran o ki­şi­nin kaç ya­şın­da ol­du­ğu­nu po­lis na­sıl bi­le­cek" de­miş­ti.

BELİRSİZ BİR DÜZENLEME

Ev­ren­sel Hu­kuk­çu­lar Plat­for­mu Baş­ka­nı Avu­kat Ha­san Bas­ri Ak­soy: Dü­zen­le­me­nin ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de po­lis dev­le­ti­ne gi­den yol­da bir ba­sa­mak da­ha ge­çi­le­cek­tir. Me­tin bu ha­liy­le müp­hem bir uy­gu­la­ma ge­ti­re­cek­tir. Bu tür­lü ya­sa­lar ye­ni ga­ra­bet­ler or­ta­ya çı­ka­ra­cak­tır. Çün­kü po­li­se, ‘gö­zü­nün üs­tün­de ka­şın va­r’ de­me yet­ki­si­nin ka­pı­sı­nı ara­la­ya­cak­tır.

OLAYLARI ARTIRIR

Her­kes İçin Ada­let Plat­for­mu Baş­ka­nı Avu­kat Uy­gar Er­gin: Dü­zen­le­me top­lum­da asa­yi­şi sağ­la­ma ye­ri­ne top­lum­sal olay­lar­da ar­tış mey­da­na ge­ti­re­cek­tir. Ame­ri­ka­’da­ki top­lum­sal olay­la­rın ben­zer­le­ri­nin ya­şa­na­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

Ce­za ka­nu­nu­na gö­re le­he olan hü­küm­ler ge­ri­ye yü­rü­ye­ce­ğin­den Et­hem Sa­rı­sü­lük ve ben­ze­ri da­va­lar­da da sa­nık­lar fay­da­la­na­cak­tır.

VAHİM SONUÇLAR ORTAYA ÇIKACAK

Ce­za Avu­ka­tı Si­nan Top­çu: Dü­zen­le­me­nin ya­sa­laş­ma­sı ha­lin­de fe­la­ket so­nuç­lar or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Ala­nı ol­duk­ça ge­niş so­yut bir dü­zen­le­me, ma­kul şüp­he ile de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de po­lis ra­hat­lık­la si­la­hı­nı kul­la­na­bi­le­cek­tir. Po­lis­ler ken­di­le­ri­ne hak­lı ma­ze­ret su­na­bi­le­cek­ler­dir. Sa­rı­sü­lük  da­va­sın­da po­lis­le­re ko­lay­lık sağ­la­ya­cak­tır.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim