• BIST 107.015
  • Altın 172,007
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C

PKK'nın etkisini kıran 3 şubenin içi boşaltıldı

PKK'nın etkisini kıran 3 şubenin içi boşaltıldı
İzmir’deki algı operasyonunda tutuklanan ve tahliye edildikten sonra polislikten ihraç edilen deneyimli istihbaratçı Taner Aydın çarpıcı açıklamalar yaptı.

Deneyimli istihbarat müdürü Taner Aydın, polise yönelik operasyonların perde arkasını araladı. PKK'nın etkisini kıran 3 şubenin içinin boşaltıldığını belirten Aydın, bunun sözünün Oslo'da verildiğini söyledi. Hakkâri İstihbarat Şube’de görev yapan tüm polislerin algı operasyonlarıyla görevden alındığını kaydetti, isim isim saydı.
 
İz­mi­r’­de ya­sa ­dı­şı din­le­me yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­la­nan ve “Po­lis hır­sız­dan özür di­le­me­z” di­ye­rek gir­di­ği ce­za­evin­den tah­li­ye edil­dik­ten son­ra po­lis­lik­ten ih­raç edi­len de­ne­yim­li is­tih­ba­rat­çı Ta­ner Ay­dın, polislere yönelik algı operasyonlarını BU­GÜN'e de­ğer­len­dir­di. Yük­se­ko­va­’da gö­rev yap­tı­ğı sü­re­ce PKK’­ya ka­tı­lım ora­nı­nı cid­di şe­kil­de azal­tan Ay­dın, çö­züm sü­re­ci ile bir­lik­te özel­lik­le Te­rör, İs­tih­ba­rat ile Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze  Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si­’n­deki de­ne­yim­li per­so­ne­llerin bir ke­na­ra çe­kil­di­ği­ni söy­le­di.
 
OS­LO'DA BAŞ­LA­DI
 
"Bu per­so­ne­lin ke­na­ra çe­kil­me­si ile il­gi­li be­lir­li bir ta­lep ol­ma­sı la­zım. Bu ta­le­bin dev­let­ten gel­me­si müm­kün de­ğil" di­yen Ay­dın şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:
 
"Man­tı­ğı yok. Bu­nun Os­lo gö­rüş­me­le­rin­de gün­de­me gel­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. So­nuç­ta KCK’­lı­la­rın ser­best kal­ma­sı ile il­gi­li bir ta­lep var­dı ve bun­lar­la mü­ca­de­le eden in­san­la­rın da da­ğı­tıl­ma­sı is­ten­di. Ka­ra­kol­lar­da ça­lı­şan in­san­lar gö­rev­den alın­ma­dı. Sa­de­ce te­rör, is­tih­ba­rat ve ör­gü­tün uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı­na dar­be vu­ran KOM Şu­be­’de gö­rev­li po­lis­ler gö­rev­den alın­dı. PKK’­nın et­ki­si­ni kı­ran 3 şu­be­nin içi bo­şal­tıl­dı."
 
TE­SA­DÜF OLA­MAZ
 
Hak­kâ­ri'de gö­rev ya­pan is­tih­ba­rat şu­be mü­dür­le­ri­nin tek tek gö­rev­den alın­dı­ğı­nı söy­le­yen Ta­ner Ay­dın, tüm bun­la­rın te­sa­düf ola­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ken­di­si­nin 2007 yı­lın­da Hak­kâ­ri'de İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü ola­rak gö­re­ve baş­la­dı­ğı söy­le­yen Ay­dın, ken­di­sin­den son­ra Ha­k­kâ­ri'de gö­rev ya­pan mü­dür­ler Öz­gür Nik­bay'ın Ko­ca­eli'de, Ünal Ak­ça­kıl ve Mu­rat Ha­ma­rat'ın İs­tan­bul'da ope­ras­yon­lar dü­zen­len­di­ği­ni ve gö­rev­den alın­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ay­dın, ay­rı­ca ken­di­sin­den ön­ce Hak­kâ­ri'de İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dü­rü ola­rak gö­rev ya­pan Ali Öz­türk'ün de Ko­ca­eli'de gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
ÖCA­LA­N’­IN ŞAN­TA­JI
 
Çö­züm sü­re­ciy­le bir­lik­te KCK’­lı­la­rın ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ve ge­çen 2 yıl­da cid­di bir ör­güt­len­me ya­şan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ay­dın şöy­le ko­nuş­tu: “Ko­ba­ni olay­la­rı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın ta­li­ma­tıy­la baş­la­mış­tır. Oto­ri­te ol­ma­yın­ca so­kak­lar­da çe­te sa­vaş­la­rı baş­la­dı ama Öca­la­n’­ın bek­le­di­ği baş­ka bir şey var. Dev­le­ti bas­kı al­tı­na al­mak için et­ki­siz ha­le ge­tir­di­ği­ni his­set­tir­mek için so­kak­la­rı ha­re­ket­len­di­ri­yor. Onun tek is­te­ği ser­best kal­mak­tır. Çık­mak için de dev­le­te kar­şı koz kul­lan­mak, bas­kı yap­mak is­ti­yor. Hat­ta şan­ta­ja ka­çan ta­raf­la­rı da ol­du­ğu­nu         söy­le­ye­bi­li­rim. Kır­sal­da­ki mi­li­tan­la­ra ey­lem yap­tı­rı­yo­r.”
 
KANDİL’İN DE BİLGİ VAR
 
Sü­re­ci­n ka­mu­oyu­na yan­sı­yan kı­sım­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da ku­ral­la­rı PKK ve Öca­lan'ın koy­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ay­dın, bu sü­re­ce ba­kıl­dı­ğın­da so­kak ey­lem­le­ri­nin dı­şın­da Bin­göl Em­ni­yet Mü­dü­rü­’ne bir sal­dı­rı ol­ma­sı­nın dik­kat çe­ki­ci ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ay­dın, "Öca­lan'ın da Kan­dil'in de bu ey­lem­den ha­be­ri var­dı ve ona­yıy­la ol­du" diye konuştu.
 
KAYNAK: ŞEYDA BURCU İKİZ / BUGÜN

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim