• BIST 107.015
  • Altın 172,572
  • Dolar 4,0743
  • Euro 4,9248
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C

Peşmergelere de kucak açıldı

Peşmergelere de kucak açıldı
Türkmenler pasaportları olanlara dahi Türkiye’ye geçiş izni vermeyen Peşmergeler’den yakınıyor


Irak’taki Türkmenler’in IŞİD saldırıları karşısındaki çaresiz bekleyişi ise sürüyor. Türkmenler pasaportları olanlara dahi Türkiye’ye geçiş izni vermeyen Peşmergeler’den yakınıyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın hava harekatı yetkisi vermesinin ardından Pentagon, Kuzey Irak'ta Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Ira­k’­ta­ki Türk­men­le­r’in IŞİD sal­dı­rı­la­rı kar­şı­sın­da­ki ça­re­siz bek­le­yi­şi ise sü­rü­yor. BU­GÜ­N’­e ko­nu­şan Türk­men ka­na­at ön­der­le­ri Tür­ki­ye­’nin ya­şa­nan­la­ra ge­rek­li tep­ki­yi gös­ter­me­yip ken­di­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­sı­na tep­ki­li. Irak Türk­le­ri Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Ge­nel Baş­kan Meh­met Tü­tün­cü Gaz­ze­’de İs­ra­il eliy­le ya­şa­nan in­san­lık dra­mı­na ses­siz kal­ma­yan Tür­ki­ye­’nin Te­la­fe­r’­de Müs­lü­man eliy­le Müs­lü­man­la­r’a ya­pı­lan zul­me ses­siz kal­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di. Tü­tün­cü, “Bi­zim sı­kın­tı­mı­zın ana ne­de­ni cel­lat­la­rı­mı­zın Müs­lü­man ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yo­r” de­di.

7 BİN TÜRK­MEN IŞİD TEH­Dİ­Dİ AL­TIN­DA

IŞİ­D’­in Te­la­fe­r’­in ar­dın­dan Şen­ga­l’­i iş­gal et­me­si üze­ri­ne kent­te kat­li­am­lar ar­ta­rak de­vam edi­yor. Te­la­fe­r’­in düş­me­si­nin ar­dın­dan Şen­ga­l’­e sı­ğı­nan yak­la­şık 5 bin Türk­me­n’­le be­ra­ber 50 bin ki­şi IŞİD teh­di­di al­tın­da. Irak Türk­le­ri Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Ge­nel Baş­kan Meh­met Tü­tün­cü, Türk­men­le­r’in ma­ruz kal­dı­ğı sı­kın­tı­nın Gaz­ze ve di­ğer coğ­raf­ya­da­ki zu­lüm­den kat kat faz­la ol­ma­sı­na rağ­men ses­le­ri­ni du­yu­ra­ma­mak­tan ya­kın­dı. Bu du­ru­mun dik­kat çe­ki­ci ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tü­tün­cü, “Gaz­ze­’de de bü­yük bir dram ya­şa­nı­yor, in­sa­ni yar­dım son de­re­ce önem­li. An­cak bi­zim ma­ruz kal­dı­ğı­mız sı­kın­tı Gaz­ze ka­dar in­san­la­rı et­ki­le­mi­yor. Ga­li­ba bi­zim sı­kın­tı­mı­zın ana ne­de­ni cel­lat­la­rı­mı­zın Müs­lü­man ol­ma­sın­dan do­la­yı bi­zim uğ­ra­dı­ğı­mız zu­lüm da­ha ha­fif gi­bi gö­rü­nü­yor. Oy­sa bu­gün IŞİ­D’­în yap­tı­ğı zul­mü İs­ra­il bi­le yap­mı­yor.IŞİD her tür­lü te­ca­vüz, iş­ken­ce in­san­lık dı­şı yön­tem­ler­le in­san­la­rı öl­dü­rü­yo­r” de­di.

TÜR­Kİ­YE­’YE Gİ­Dİ­ŞE İZİN VER­Mİ­YORLAR

Böl­ge­de­ki in­san­la­rın kit­le­ler ha­lin­de ya İran sı­nı­rı­na ya da Tür­ki­ye sı­nı­rı­na doğ­ru ka­çış­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Tü­tün­cü, “Bu işin ne­re­ye va­ra­ca­ğı­nı kes­ti­re­mi­yo­ruz. Tür­ki­ye­’ye gel­mek is­te­yen in­san­lar var bun­la­rın birço­ğu­nun pa­sa­port sı­kın­tı­sı var. Te­la­fer ve Mu­sul do­ğum­lu­lar pa­sa­por­tu ol­sa da­hi Kürt böl­ge­si­ne gir­me­dik­le­ri için Tür­ki­ye­’ye ge­le­mi­yor­lar. Kürt­ler on­la­rı ken­di böl­ge­le­ri­ne sok­mu­yor­la­r” de­di.

PEŞ­MER­GE­LE­R’E KU­CAK AÇIL­DI

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­’nın Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun "Şu an sı­nır­da tek bir Yezi­di ve Türk­men bek­le­til­mi­yor" ifa­de­le­ri­ne de açık­lık ge­ti­ren Tü­tün­cü, “Peş­mer­ge­ler en­gel ol­du­ğu için Tür­ki­ye sı­nı­rı­na gi­de­mi­yo­ru­z” de­di. Da­vu­toğ­lu­’nun IŞİD için te­rör ör­gü­tü ifa­de­si kul­lan­ma­ma­sı­nı da il­ginç bu­lan Tü­tün­cü, “Hiç­bir te­rör ör­gü­tü bu ka­dar za­lim de­ğil­di. Sa­yin Ba­ka­n’ın bu açık­la­ma­sı­nı IŞİ­D’­in elin­de bu­lu­na Türk re­hi­ne­le­ri ko­ru­mak amaç­lı söy­le­di­ği­ne inan­mak is­ti­yo­ruz. Sos­yal med­ya­ya yan­sı­yan gö­rün­tü­ler ya­şa­nan zul­mün te­rör­den de öte bir du­rum ol­du­ğu­nu ka­nıt­lı­yor. Bu­na te­rör den­mez de ne de­nir me­rak edi­yo­rum” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Te­la­fe­r’­de IŞİD zul­mü­nün ar­ta­rak de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Türk­men Cep­he­si Te­la­fer İl Baş­ka­nı Ka­zım Ka­ra ya­şa­nan in­san­lık dra­mı­nın da­ya­nıl­maz bo­yut­la­ra gel­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ka­ra şunları kaydetti: “Te­la­fer, Sen­ca­p’­ta in­san­lar IŞİD'den ka­çar­ken Peş­mer­ge ta­ra­fı­na geç­me­si­ne as­ke­ri nok­ta­lar­da­ki Peş­mer­ge­ler izin ver­mi­yor.

KIZLARIMIZI TOPLADILAR

İn­san­lar sı­nır­dan geç­me izin ve­ril­me­yin­ce çöl­le­re ve dağ­la­ra doğ­ru kaç­tı­lar. Ara­ba­sı olan­lar da dağ­lar­dan sarp yo­kuş­lar­dan ge­çer­ler­ken uçu­rum­dan aşa­ğı dü­şe­rek ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor. Ek­mek ve su ol­ma­dı­ğı için dağ­lar­da çok sa­yı­da aç­lık­tan ölen­ler var. Bir se­fe­re mah­sus dağ­lar­da bu­lun­duk­la­rı böl­ge­ye uçak­la su atıl­mış. Bu in­san­la­ra da­ha baş­ka bir şey ve­ril­mi­yor. Bi­zim böl­ge­miz IŞİD'in eli­ne ge­çin­ce IŞİD ev­le­ri tek tek do­laş­tı. Ne ka­dar be­kar kız var­sa mu­ta ni­ka­hıy­la IŞİD mi­li­tan­la­rı­na ni­kah­la­yıp bir gün son­ra­sın­da bı­ra­kı­yor­lar. Kız­la­rı­mı­zın ırz­la­rıy­la oy­nu­yor­lar. Kamp­lar­da dok­tor yok ço­cuk­la­rı­mız has­ta olu­yor. İlaç sı­kın­tı­sı, ço­cuk be­zi ih­ti­yaç­la­rı çok var.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim