• BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C

Pasaport devrinde büyük risk!

Pasaport devrinde büyük risk!
Em­ni­yet, pa­sa­port iş­lem­le­ri­nin si­vil oto­ri­te­ye dev­re­dil­me­si­ne 'u­lu­sal gü­ven­li­k' teh­di­di ne­de­niy­le kar­şı çık­tı. Te­rör ör­güt­le­ri­nin si­vil yö­re in­sa­nı­na bas­kı ya­pa­rak 'sah­te pa­sa­por­t' çı­kar­ta­bi­le­ce­ği uya­rı


Pa­sa­port tan­zi­mi­nin po­lis­ten alı­na­rak Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­'ne dev­re­dil­me­si­nin ya­ra­ta­ca­ğı sa­kın­ca­lar bir ra­por­da top­lan­dı. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r'­e su­nduğu ra­por­da çar­pı­cı tes­pit­ler yer al­dı.

'KA­MU DÜ­ZE­Nİ­Nİ BO­ZA­R'

İki yıl için­de ön­gö­rü­len ge­çi­şi "u­lu­sal gü­ven­li­k" açı­sın­dan risk­li bu­lan po­lis, "Bu du­rum ade­ta PKK/KCK te­rör ör­gü­tü­nün ek­me­ği­ne yağ sü­rer. Çe­şit­li yol­lar­la ve­ri­le­cek sah­te pa­sa­port­lar ulus­la­ra­ra­sı are­na­da Tür­ki­ye aley­hi­ne kul­la­nı­lı­r" de­di. Ra­por­da ki­şi­sel ve­ri­le­rin kay­de­dil­me­si, giz­li­li­ği ve ko­run­ma­sı ile ilk de­fa yüz­le­şe­cek po­lis ha­ri­ci bi­rim­ler­de­ki gü­ven­lik so­ruş­tur­ma­sı ya­pıl­mış per­so­nel ek­sik­li­ği se­be­biy­le, ulu­sal gü­ven­li­ğin riske girebileceğine dik­kat çe­kil­di.

RİSK ANA­Lİ­Zİ YA­PIL­MA­DI

Sah­te­ci­lik yo­luy­la fa­il açı­sın­dan el­de edi­le­bi­le­cek kü­çük özel bir men­fa­at ka­mu gü­ve­ni, hat­ta ulus­la­ra­ra­sı iti­bar ba­kı­mın­dan ül­ke­nin za­rar gör­me­si­ne se­bep ola­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Et­nik ve böl­ge­sel prob­lem­le­rin bir Tür­ki­ye ger­çe­ği ol­du­ğu­na vur­gu ya­pı­lan ra­por­da şu tes­pit­ler­de bu­lu­nul­du:

"Dış mih­rak­lar ve on­la­rın eli kan­lı te­rör uzan­tı­la­rı, et­nik bir bas­kı un­su­ru ola­rak dev­le­tin po­li­si­ne yap­tır­ma­yı ak­lın­dan bi­le ge­çi­re­me­ye­ce­ği bir­çok iş­le­mi; böl­ge­ci­lik, et­nik ay­rım­cı­lık, te­rör, kor­kut­ma, yıl­dır­ma ya da çı­kar va­at­le­riy­le bel­li böl­ge­ler­de si­vil yö­re in­sa­nı­na yap­tı­ra­bi­lirler.

El­de edi­len sah­te pa­sa­port­lar, ki­şi ve ku­rum­la­rı za­ra­ra uğ­ra­ta­rak ka­mu gü­ve­ni­ni ze­de­le­ye­ce­ği gi­bi, en bü­yük za­ra­rı yi­ne ulus­la­ra­ra­sı are­na­da ül­ke­miz aley­hi­ne ola­cak­tır. Ka­mu gö­rev­li­le­ri da­hil ki­şi­le­re ait ve­ri­le­ri ele ge­çi­ren te­rör ör­gü­tü­nün ve­re­bi­le­ce­ği za­rar, dev­let için bü­yük yı­kım­a se­bep ola­bi­lir. Ül­ke gü­ven­li­ği açı­sın­dan risk ana­li­zi ya­pıl­ma­dan, pa­sa­port iş­lem­le­ri­nin si­vil teş­ki­la­ta dev­re­dil­me­si gü­ven­lik za­fi­ye­ti do­ğu­ra­bi­lir."

Geçen yıl 144 kişi yakalandı

Ra­por­da, An­ka­ra Em­ni­ye­ti Pa­sa­port Şu­be Mü­dür­lü­ğü­'n­de­ki pa­sa­port iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da 2010'da 170, 2011'de 166, 2012'de ise 144 ara­ma kay­dı bu­lu­nan ki­şi­nin ya­ka­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. "Po­li­sin zor kul­lan­ma yet­ki­si var. Si­vil ku­rum per­so­ne­li ise pa­sa­port mü­ra­ca­atı sı­ra­sın­da hü­küm­lü-ka­çak po­zis­yo­nun­da olan bi­ri­ni ya­ka­la­ma­ya ça­lı­şır­sa uğ­ra­ya­ca­ğı sal­dı­rı son­ra­sı ya­ra­la­na­bi­li­r" de­nil­di.

Kaynak: BUGÜN GAZETESİ

www.aksiyonhaber.com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim