• BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C

Maliye bu paranın peşinde

Maliye bu paranın peşinde
Maliye, kaçak akaryakıt ve sigaradan dolayı yıllık 7.5 milyar liraya dayanan kaybın önüne geçmek için eylem planı hazırlıyor.

Birçok bakanlık ve üst kuruluşun destek vereceği plana göre para ve hapis cezaları artacak. Maliye kaçak akaryakıt ve sigara için harekete geçti Eko­no­mi­yi her yıl mil­yar­lar­ca li­ra­lık ver­gi kay­bı­na uğ­ra­tan ka­çak akar­ya­kıt ve si­ga­ra ile mü­ca­de­le­de ye­ni bir dö­nem baş­lı­yor. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın ko­or­di­nas­yo­nun­da ka­çak­çı­lık­la mü­ca­de­le­ için ha­zır­la­na­cak ye­ni ey­lem pla­nın­da hem ida­ri pa­ra hem de ha­pis ce­za­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı üze­rin­de du­ru­lu­yor.

HEDEF KAYBI ÖNLEMEK

Ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si bek­le­nen plan Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK), Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Bi­lim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı gi­bi ku­rum­lar­dan ge­le­cek gö­rüş­le­rin ar­dın­dan net­lik ka­za­na­cak. Bugün'ün haberine göre, ye­ni dö­nem­de ver­gi pay­la­şı­mı baş­ta ol­mak üze­re ku­rum­lar ara­sı eş­gü­dü­mün ar­tı­rıl­ma­sı, elek­tro­nik or­tam­da ya­pı­lan iş­lem­ler­den ver­gi kay­bı doğ­ma­sı­nın ön­len­me­si gi­bi ko­nu­lar­ da ön pla­na çı­kı­yor. Ye­ni plan ça­lış­ma­sın­da cay­dı­rı­cı­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik dü­zen­le­me­le­re ağır­lık ve­ri­le­ce­ği­ni ifa­de eden üst dü­zey bir eko­no­mi yet­ki­li­si, “Her ku­rum mev­zu­at­la il­gi­li de­ği­şik­lik­le­ri bil­di­ri­yor­lar. Bu­na gö­re yol ha­ri­ta­sı çı­ka­rı­la­ca­k” de­di. Ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­dı­ğı ye­ni Ka­yıt Dı­şı Eko­no­mi ile Mü­ca­de­le Ey­lem Pla­nı ile ka­yıt­lı eko­no­mi­ye ge­çi­şin sağ­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu ça­lış­may­la ka- ­yıtdı­şının eko­no­mi­nin GSYH’­ye ora­nın 5 pu­an dü­şü­rül­me­si amaç­la­nı­yor.

KAÇAKÇILIĞIN ÜZERİNE GİDİLECEK

Bu­nun­la ya­sa dı­şı ti­ca­re­tin ül­ke eko­no­mi­si­ne ver­di­ği za­rar­lar hak­kın­da far­kın­da­lı­ğın oluş­tu­rul­ma­sı plan­la­nı­yor. Mü­kel­le­fin gö­nül­lü uyu­mu des­tek­le­nir­ken, top­lum­sal mu­ta­ba­ka­tın güç­len­di­ril­me­si de ön­ce­lik­li he­def­ler ara­sın­da yer alı­yor.

PETROL VE SİGARA ÖN PLANDA

Tür­ki­ye Pet­rol ve Pet­rol Ürün­le­ri Sa­na­yi Mec­li­si­’nin ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı 10 mil­yar li­ra­yı, ka­çak ne­de­niy­le uğ­ra­nı­lan ver­gi kay­bı da 2,5 mil­yar li­ra­yı bul­du. Tür­ki­ye­’de da­ha ucuz ol­du­ğu için il­gi­nin her ge­çen gün art­tı­ğı ka­çak si­ga­ra­dan do­la­yı ver­gi kay­bı­nın ise 5 mil­yar li­ra­yı geç­ti­ği be­lir­ti­li­yor.

www.aksiyonhaber.com

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim