• BIST 110.932
  • Altın 175,077
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C

Kök hücreyle gelen gençlikte tehlike sinyali

Kök hücreyle gelen gençlikte tehlike sinyali
Tıp dünyasında büyük yankı uyandıran kök hücre, ünlülerin güzellik iksirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Vü­cut­ta bu­lu­nan bü­tün do­ku ve or­gan­la­rı oluş­tu­ran kök hüc­re­ler, hem ken­di­ni ye­ni­le­ye­bil­me hem de fark­lı­laş­ma özel­lik­le­ri­ni bir ara­da ba­rın­dı­rı­yor.

Kök hüc­re te­da­vi­si­ne baş­lan­ma­dan ön­ce has­ta­la­rın ni­te­lik­li bir araş­tır­ma yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Dr. Lüt­fi Kır­dar Kar­tal Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Plas­tik, Re­kons­trük­tif ve Es­te­tik Kli­ni­ği Eği­tim Gö­rev­li­si Doç. Dr. Meh­met Boz­kurt ti­ca­ri sek­tör ha­li­ne ge­ti­ril­miş gü­zel­lik mer­kez­le­rin­de ve la­bo­ra­tu­var ça­lış­ma­sı ol­ma­yan kli­nik­ler­de bu te­da­vi­nin ke­sin­lik­le yap­tı­rıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.

PRP’nin ömrü kısadır

Boz­kurt, “Ne ya­zık ki kök hüc­re te­da­vi­si ile ‘PR­P’ de­ni­len uy­gu­la­ma ço­ğu za­man ka­rış­tı­rı­lı­yor. PRP ge­nel­lik­le saç dö­kül­me­le­rin­de ya da cil­din genç­leş­ti­ril­me­sin­de uy­gu­la­nı­yor.
Bu uy­gu­la­ma­da trom­bo­sit­ten zen­gin hüc­re­ler el­de edi­li­yor. Trom­bo­sit­ten el­de edi­len zen­gin hüc­re­le­rin ise  öm­rü kı­sa­dır ve hal­ka an­la­tıl­dı­ğı gi­bi mu­ci­ze­vi iyi­leş­me sağ­la­ma­z” de­di.
Doç. Dr. Meh­met Boz­kurt, kök hüc­re te­da­vi­si­nin ise do­ku ye­ni­len­me­si, cilt genç­leş­ti­ril­me­si, do­ku ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­si, iyi­leş­me­yen ya­ra­lar, ya­nık do­ku­la­rın ona­rı­mı gi­bi du­rum­lar­da ba­şa­rı­lı so­nuç­lar sağ­la­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
Kan­seri tetikliyor

“Yüz­yı­lın te­da­vi­si­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan kök hüc­re yön­te­mi­nin, bi­linç­siz bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı du­ru­mun­da na­sıl teh­li­ke­li bo­yut­la­ra ula­şa­ca­ğı­nı Doç. Dr. Meh­met Boz­kurt şu şe­kil­de sı­ra­lı­yor:

Be­si­ye­rin­de ço­ğal­tı­lan kök hüc­re­ler eğer iki­den faz­la pa­saj­la­nır­sa (saf­laş­tı­rıl­ma) hüc­re­nin kan­ser­leş­me ris­ki ar­tar.

Göz çev­re­si­ne en­jek­te edi­len kök hüc­re­ler, has­ta­nın kör kal­ma­sı­na se­bep olur­ken ay­nı za­man­da be­yin da­mar­la­rı­nı tı­ka­ya­bi­lir.
Yağ hüc­re­le­ri­ne dö­nüş­tü­rül­mek is­te­nen hüc­re­ler, ke­mik hüc­re­le­ri­ne dö­nü­şe­bi­lir. Bu da is­ten­me­yen taş­laş­ma­la­ra yol açar.

Me­me kan­se­ri ol­du­ğu dü­şü­nü­len ve­ya ai­le­sin­de kan­ser olan bi­rey­le­rin ke­sin­lik­le gen ana­li­zi yap­tır­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Çün­kü bu yön­tem me­me kan­se­ri olu­şu­mu­nu ar­tı­ra­bi­lir.

Be­si­ye­rin­de kul­la­nı­lan se­rum­la­ra da çok dik­kat edil­me­li­dir. Çün­kü bu se­rum­lar aler­jik re­ak­si­yon ris­ki ta­şı­ya­bi­lir.

Has­ta­lı­ğın te­da­vi­sin­de he­nüz ka­nıt­lan­ma­mış te­da­vi yön­tem­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın ke­sin­lik­le ka­bul edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Dr. Boz­kurt, kök hüc­re te­da­vi­si­nin mut­la­ka eği­tim ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­de yap­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim