• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C

İşsizlik parasını devlet yatırıma harcadı

İşsizlik parasını devlet yatırıma harcadı
İşsizlik Sigortası Fonu işsizlerden çok devletin bütçeden yapması gereken yatırım ve harcamaların finansman kaynağına dönüştü. 14 yılda Fon’dan yapılan her 3 liradan sadece 1 lirası işsiz kalanların cebine girdi.

Ça­lı­şan va­tan­daş­la­ra iş­siz kal­dık­la­rı dö­nem­ler­de as­ga­ri dü­zey­de ge­lir sağ­la­mak ama­cıy­la ku­ru­lan İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu, 14 yıl­lık dö­nem­de iş­siz­den çok dev­le­tin işi­ne ya­ra­dı. Dev­le­tin mil­yar­lar­ca li­ra­lık ya­tı­rım ve ca­ri har­ca­ma­sı­nı büt­çe dı­şı yol­la kar­şı­la­yan Fon, ay­nı za­man­da öde­di­ği ver­gi­ler­le büt­çe­yi fi­nan­se et­ti.

75,5 mil­yar li­ra­lık dev

İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’na, 2000 yı­lı­nın Ka­sım ayın­dan bu ya­na iş­çi, iş­ve­ren ve dev­let­ten her bir si­gor­ta­lı ça­lı­şan için dü­zen­li ola­rak prim ke­si­li­yor. An­cak ke­sin­ti­ler isim ba­zın­da ya­pıl­ma­dı­ğı için prim­le­rin tü­mü top­lu ola­rak Fo­n’­da top­la­nı­yor. Fon, bu pa­ra­la­rı bü­yük bö­lü­mü Ha­zi­ne iç borç­lan­ma se­net­le­ri ol­mak üze­re, çe­şit­li ya­tı­rım araç­la­rın­da de­ğer­len­di­rip fa­iz ge­li­ri el­de edi­yor. Fa­iz ge­lir­le­ri ve prim ke­sin­ti­le­ri ve ya­pı­lan har­ca­ma­lar da­hil ha­zi­ran so­nu iti­ba­riy­le Fon var­lı­ğı 75 mil­yar 446 mil­yon li­ra­ya yük­sel­di.

İş­si­zin pa­yı art­ma­dı

Fon ilk ku­rul­du­ğun­da, esas ola­rak ça­lı­şır­ken iş­siz ka­lan si­gor­ta­lı­la­rı iş­siz­lik dö­nem­le­rin­de fi­nan­se et­mek ama­cıy­la ku­rul­du. Üs­te­lik, Fon ge­lir­le­ri­nin yet­me­ye­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­siy­le, iş­siz­le­rin bu­ra­dan ya­rar­lan­ma im­kan ve şart­la­rı ya­say­la bir hay­li kı­sıl­dı. Do­la­yı­sıy­la, prim öde­di­ği hal­de ör­ne­ğin ken­di­si iş­ten ay­rı­lan iş­siz si­gor­ta­lı­la­ra Fo­n’­dan iş­siz­lik öde­ne­ği ve­ril­me­di. Şart­lar ağır ol­du­ğu için de Fon ge­lir­le­ri hız­la ar­tar­ken, iş­siz­le­rin bu Fo­n’­dan ala­bil­di­ği pay hep dü­şük kal­dı.

27 mil­yar har­can­dı

İş­siz­le­re ak­ta­rıl­ma­dı­ğı için hız­la bü­yü­yen Fon bir an­da hü­kü­me­t­in büt­çe dı­şın­da­ki al­ter­na­tif fi­nans­man kay­na­ğı­na dö­nüş­tü. İş­siz­le­re in­ce ele­nip sık do­ku­na­rak öde­nen Fon kay­nak­la­rı, ka­mu har­ca­ma­la­rın­da ade­ta sel olup ak­tı. Fo­n’­un ku­rul­du­ğu ilk gün­den bu ya­na top­lam 26,7 mil­yar li­ra har­ca­ma ya­pıl­ma­sı­na kar­şın, bu pa­ra­nın sa­de­ce 7,4 mil­yar li­ra­sı iş­siz­le­rin ce­bi­ne gir­di.

GAP'a 10 milyar lira

İş­siz­lik Fo­nu­’n­dan har­ca­nan pa­ra­la­rın 10,2 mil­yar li­ra­sı GAP ‘a  9,1 mil­yar li­ra­sı da dev­le­tin büt­çe­den yap­ma­sı ge­re­ken iş­siz­li­ği ön­le­me­ye yö­ne­lik olan­lar da­hil sos­yal amaç­lı pro­je­le­rin­de git­ti. So­nuç­ta Fo­n’­dan ya­pı­lan her 3 li­ra­lık har­ca­ma­nın 1 li­ra­dan da­ha az kıs­mı iş­si­ze ak­ta­rıl­mış ol­du

Faiz gelirinden vergi alınıyor

Dev­let, Fon kay­nak­la­rı­nı büt­çe har­ca­ma­la­rın­da kul­la­nır­ken bir yan­dan da, son­ra­dan çı­kar­dı­ğı bir ya­say­la fa­iz ge­lir­le­rin­den ver­gi al­ma­ya baş­la­dı. He­sap­la­ma­la­ra gö­re ge­ri­de ka­lan 14 yıl­da, işi­ni kay­be­den yak­la­şık 4 mil­yon 500 bi­ne ya­kın iş­siz, Fo­n’­dan iş­siz­lik öde­ne­ği al­mak için baş­vur­du. An­cak bu iş­siz­ler­den yak­la­şık 3 mil­yon 500 bi­ni­ne öde­nek bağ­lan­dı. Ge­ri ka­lan 1 mil­yon iş­si­zin baş­vu­ru­su ge­ri çev­ril­di.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim