• BIST 112.122
  • Altın 174,823
  • Dolar 4,0406
  • Euro 4,9882
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C

İlker Başbuğ ile Necdet Özel'den sır görüşme!

İlker Başbuğ ile Necdet Özel'den sır görüşme!
İlker Başbuğ ile Necdet Özel'in Ankara'da kimsenin haberi olmadığı bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Peki bu görüşmede nerede ne zaman oldu, görüşmede neler konuşuldu?

Ergenekon’dan yargılanan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un tahliye olduktan sonra şimdiki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Başbuğ ile görüşme talebi ise Necdet Özel’den geldi. Özel’in bu davetini geri çevirmeyen Başbuğ ile Özel arasında bunun üzerine Ankara’daki Merkez Orduevi’nde 1 saati aşkın bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine dair sorulan soruya ise Başbuğ şu yanıtı verdi:

“Benden bunu istemeyin. Çünkü özel bir ziyaretti. Ne konuştuğumuz bize kalsın!”

 

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar’ın, İlker Başbuğ ile yaptığı görüşmede ortaya çıkan bu gerçeği Dündar bugünkü yazısında açıkladı.

İşte Uğur Dündar'ın Sözcü gazetesinde yayımlanan İlker Başbuğ ile Necdet Özel arasındaki o görüşmenin anlatıldığı yazısı:

Dün Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ’­la, ta­ri­he ışık tu­ta­ca­ğı­na inan­dı­ğım, ge­niş kap­sam­lı bir rö­por­taj yap­tım.

Sözcünün ba­şa­rı­lı mu­ha­bi­ri Gök­men Ulu’nun da ka­tıl­dı­ğı bu özel rö­por­ta­jı çok ya­kın­da ga­ze­te­miz­de ya­yım­la­ya­ca­ğız.

An­cak bu­gün, ka­mu­oyu­nun ilk kez du­ya­ca­ğı bir ger­çe­ği siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

* * * *
İl­ker Baş­buğ, Er­ge­ne­kon Da­va­sı’n­dan tu­tuk­lu ol­du­ğu Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­den tah­li­ye edil­dik­ten son­ra, 3 Ni­san Per­şem­be gü­nü An­ka­ra­’ya gi­diyor.

Ay­nı gün Sin­can Ce­za­evi­’n­de yat­mak­ta olan MHP Mil­let­ve­ki­li, Emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Ala­n’­la gö­rü­şü­yor.

Ar­dın­dan doğ­ru­ca Gü­niz So­ka­k’­a gi­de­rek, ce­za­evi gün­le­rin­de il­gi­si­ni ek­sik et­me­yen 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l’e te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lu­nu­yor.

4 Ni­san sa­ba­hı ise Ma­mak Ce­za­evi’n­de­ki tüm tu­tuk­lu ve hü­küm­lü su­bay­lar­la açık gö­rüş­te bir ara­ya ge­li­yor.

An­ka­ra­’ya dö­nün­ce, 10. Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­ze­r’­in evi­ne gi­de­rek, il­gi­si ne­de­niy­le te­şek­kür edi­yor.

* * * *

Soh­be­tin bu bö­lü­mün­de, da­ha ön­ce­ki bir du­yu­mum­dan yo­la çı­ka­rak “Ha­zır An­ka­ra­’ya git­miş­ken Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­le de gö­rüş­me­di­niz mi?” di­ye so­ru­yo­rum.

“Bir is­tih­ba­ra­tı­nız mı ol­du?” di­ye so­ru­yor.

“E­vet” de­yin­ce de an­la­tı­yor:

“Cu­ma gü­nü Ge­nel­kur­may Ka­rar­ga­hı­’n­dan bir te­le­fon al­dım. Hat­tın ucun­da­ki gö­rev­li, Or­ge­ne­ral Öze­l’­in, uy­gun bir za­ma­nım ol­du­ğu tak­dir­de be­ni zi­ya­ret et­mek is­te­di­ği­ni söy­lü­yor­du. Er­te­si gün için Mer­kez Or­du­evi­’n­de bek­le­di­ği­mi be­lirt­tim. Ni­te­kim cu­mar­te­si gü­nü, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, ya­nın­da Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Akar, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Bü­lent Bos­ta­noğ­lu, Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Akın Öz­türk ve An­ka­ra­’da gö­rev ya­pan tüm Or­ge­ne­ral­ler ol­du­ğu hal­de zi­ya­re­ti­me gel­di­ler. Sa­de­ce Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ser­vet Yö­rük, An­ka­ra dı­şı­na git­ti­ği için ge­le­me­miş.”

“Pe­ki gö­rüş­me ne ka­dar sür­dü?”

“Bir sa­at ka­dar…”

“Mem­nun kal­dı­nız mı?”

“Ni­çin kal­ma­ya­yım? So­nuç­ta hep­si bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğım si­lah ar­ka­daş­la­rım.”

“İ­çe­ri­ği hak­kın­da bi­raz bil­gi ri­ca et­sem?”

“Ben­den bu­nu is­te­me­yin. Çün­kü özel bir zi­ya­ret­ti. Ne ko­nuş­tu­ğu­muz bi­ze kal­sın!”

* * * *

Baş­buğ, ıs­rar­la­rı­ma rağ­men gö­rüş­me­nin içe­ri­ği hak­kın­da en ufak bir bil­gi ver­me­di.

Ama za­ten bu ka­da­rı bi­le ye­ter­di.

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in, ya­nın­da Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı ve An­ka­ra­’da gö­rev ya­pan tüm Or­ge­ne­ral­ler ol­du­ğu hal­de ken­di­si­ni zi­ya­ret et­ti­ği­ni doğ­ru­lat­mam bi­le, baş­lı­ba­şı­na bom­ba gi­bi bir ha­ber­di.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim