• BIST 110.932
  • Altın 175,419
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C

Dershaneler hakkında şok gerçekler

Dershaneler hakkında şok gerçekler
Hükümetin dershaneleri kapatma formülü hakkında ilginç gerçekler ortaya çıkıyor. Dershaneler kanunu Anayasa Mahkemesi’nde görüşülürken çarpıcı bir tablo gün yüzüne çıktı.

Dershaneler kanunu Anayasa Mahkemesi ’nde görüşülürken çarpıcı bir tablo gün yüzüne çıktı. Türkiye’deki 4 bin dershaneden sadece 45’inin dönüşüm istediği belirtildi. Dönüşüm yaşayan yüzde 1’lik kesimin de öğrenci yetersizliğiyle kepenk kapatmaya başladığı tespit edildi.
Dershane dönüşümüne tam bir fiyasko.

Bugün'ün haberine göre, hü­kü­me­tin ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­ya yö­ne­lik gi­ri­şim­le­ri­nin eği­tim sek­tö­rü­ne vu­ra­ca­ğı dar­be tar­tı­şı­lır­ken Özel Ders­ha­ne­ler ve Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Bir­li­ği Der­ne­ği (ÖZ­DE­BİR) ve İz­mir Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği (İZÖ­DER), or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.

DÖ­NÜ­ŞEN­LER KE­PENK KA­PA­TI­YOR

Top­lan­tı­da ko­nu­şan ÖZ­DE­BİR İz­mir Tem­sil­ci­si Öz­gür Er­tem, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki 4 bin ders­ha­ne­den sa­de­ce 45’i­nin dö­nü­şüm için baş­vur­du­ğu­nu söy­le­di. Bu­na kar­şı­lık Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın, ders­ha­ne­le­rin yüz­de 25’i­nin dö­nü­şüm ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu­nu gös­ter­me­ye ça­lı­şa­rak sü­re­cin iyi iş­le­di­ği al­gı­sı oluş­tur­ma­yı amaç­la­dı­ğı­nı kay­det­ti. Er­tem, “Oy­sa hu­kuk dı­şı bul­du­ğu­muz bu dü­zen­le­me­nin gel­di­ği nok­ta, hiç de yan­sı­tıl­dı­ğı gi­bi de­ğil­dir. Ders­ha­ne­le­rin sa­de­ce yüz­de 1,26’sı dö­nüş­müş, on­lar da öğ­ren­ci bu­la­ma­dık­la­rı için ka­pat­ma­yı dü­şü­nü­yor­la­r” de­di.

MA­Lİ­YE­Tİ 31 MİL­YAR LİRA

Ku­rum­lar­da 100 bin ci­va­rın­da ça­lı­şa­nın bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Er­tem, ders­ha­ne­ler­de gö­rev ya­pan eği­tim­ci­le­rin sa­de­ce al­tı yı­lı dol­du­ran öğ­ret­men­ler­den mü­la­kat­la se­çi­le­cek­le­re hak ta­nın­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. İş­siz­lik­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak öğ­ret­men­le­rin dev­le­te ma­li­ye­ti­ni he­sap­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Er­tem, “İş­siz ka­la­cak 60 bin öğ­ret­me­nin ye­ni­den is­tih­da­mı­nın dev­le­te ma­li­ye­ti 31 mil­yar 260 mil­yon li­ra­dı­r” di­ye ko­nuş­tu.

ANAYASA'NIN 8 MADDESİNE AYKIRI

ÖZ­DE­BİR Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Nu­ret­tin Dur­muş da 8 Ara­lık 2014 ta­ri­hin­de bir he­ye­tin ran­de­vu ala­rak AYM Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lı­ç’­la gö­rüş­tü­ğü­nü be­lirt­ti. Bu sı­kın­tı­nın sa­de­ce ken­di­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı, öğ­ren­ci­ler, ve­li­ler ve ça­lı­şan­la­rın da ay­nı sı­kın­tı­yı çek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Dur­muş, “AY­M’­nin bu iş­te doğ­ru ka­rar ve­re­ce­ği ka­na­atin­de­yiz. Ka­nun­la ka­pa­tı­yor­lar, ka­pa­ta­maz­lar. Ana­ya­sa­’nın 8 mad­de­siy­le çe­li­şi­yor. Dö­nü­şüm de­ni­len şey, ta­ma­men ders­ha­ne ka­pat­ma­ya yö­ne­lik bir se­nar­yo­dur” diye konuştu.

‘AİHM 'YE GİDERİZ’

İZÖ­DER Baş­ka­nı Se­za­i Özel ise bek­len­ti­le­ri­nin, iç hu­kuk sü­re­cin­de me­se­le­nin çö­zü­mü ol­du­ğu­nu söy­le­di. İç hu­kuk­ta so­nu­ca ula­şa­maz­lar­sa ko­nu­yu Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si'ne ta­şı­ya­cak­la­rı­nı ak­ta­ran Özel, “So­nu­na ka­dar hu­kuk mü­ca­de­le­mi­zi gö­tü­re­ce­ğiz.

Di­le­ği­miz odur ki iç hu­kuk yo­luy­la hak­lı hu­kuk mü­ca­de­le­miz bir kar­şı­lık bul­sun. Bu ol­ma­dı­ğı tak­dir­de bu­nu ulus­la­ra­ra­sı öz­gür dün­ya­ya an­la­ta­ma­yız. An­lat­mak­ta da güç­lük çe­ke­ri­z” de­di.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim