• BIST 110.932
  • Altın 174,529
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C

Bank Asya’daki yönetimi korku sardı

Bank Asya’daki yönetimi korku sardı
Bank Asya’ya hukuksuz atanan yönetim kurulunun, ortaklar tarafından açılan davalardan rahatsız olduğunu söyledikleri ortaya çıktı.

 TMSF ta­ra­fın­dan Bank As­ya­’ya 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’nun 18/5 mad­de­si ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek hu­ku­ka ay­kı­rı bir şe­kil­de ata­nan ge­çi­ci yö­ne­tim ku­ru­lu­nun mev­cut du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ye­ni yö­ne­ti­min, 2014 yı­lı ma­li tab­lo­la­rı­nı im­za­dan ka­çın­ma­la­rı ve bu­nun üze­ri­ne ba­ğım­sız de­ne­tim fir­ma­sı Gü­ney Ba­ğım­sız De­ne­tim A.Ş’nin de Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı bi­çim­de im­za­sız bi­lan­ço­yu ra­po­ru­na ek ya­pa­rak “gö­rüş bil­dir­mek­ten ka­çın­ma­sı­” so­nu­cun­da TMSF’­de ka­fa­lar ka­rış­tı. 

Da­va­lar­dan kor­ku­yor­lar 

Özel­lik­le TMSF ta­ra­fın­dan Bank As­ya­’ya hu­kuk­suz bir şe­kil­de ata­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin ya­kın çev­re­le­ri­ne; mev­cut du­ru­mun sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni kay­bet­ti­ği­ni, ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri­nin hu­ku­ki da­ya­na­ğı olan Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu 18/5’in atan­ma­la­rı­na ce­vaz ver­me­di­ği­ni ve is­tek­le­ri dı­şın­da ban­ka­ya atan­dık­la­rı­nı an­lat­tık­la­rı or­ta­ya çık­tı. Bugün'de yer alan habere göre En bü­yük kor­ku­la­rı­nın ise yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri se­be­biy­le ban­ka or­tak­la­rın­ca açı­lan ve bun­dan son­ra açı­la­cak da­va­lar ol­du­ğu ifa­de edil­di. 

Hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu onlar da bi­li­yor 

Bank As­ya­’ya ge­çi­ci ola­rak ata­nan yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin mev­cut iş­gal­ci po­zis­yon­la­rı­nın TMSF ve BDDK Ku­rul­la­rı­’n­ca alı­na­cak ka­rar­lar­la hu­ku­ki ze­mi­ne çe­kil­me­si­ni ta­lep et­ti­ği be­lir­ti­li­yor. 

Siyasi iktidarın taleplerini yapıyorlar 

Uz­man­lar, ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu­nun bek­len­ti­si­nin ak­si­ne; bün­ye­sin­de bu­lun­dur­du­ğu 100’ün üze­rin­de­ki avu­kat­la Tür­ki­ye­’nin en bü­yük hu­kuk de­part­man­la­rın­dan bi­ri­ne sa­hip olan TMSF’­nin hu­ku­ku hi­çe sa­ya­rak si­ya­si ik­ti­da­rın söy­lem­le­ri­ni ey­le­me ge­çir­mek için Bank As­ya ile il­gi­li ya­sa ve hu­kuk ta­nı­maz iş­le­re im­za at­ma­ya ban­ka­ya ata­dı­ğı yö­ne­tim üze­rin­den de­vam et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. 

BDDK ve TMSF’­ye so­ru­lar 

TMSF’­nin geç­miş uy­gu­la­ma­la­rın­da, yö­ne­ti­mi­ni üst­len­di­ği şir­ket­ler­de­ki yö­ne­tim ba­şa­rı­sı ve bu şe­kil­de şir­ket­le­rin de­ğer­le­ri­ni ar­tır­ma­sıy­la ka­mu­oyun­da yer al­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan uz­man­lar TMSF’­nin Bank As­ya­’ya ata­dı­ğı yö­ne­ti­min 1.5 ay­lık ça­lış­ma­sı­nı me­rak et­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Ko­nu hak­kın­da gö­rüş be­lir­ten uz­man­lar şu so­ru­la­rı sur­du: “A­ca­ba TMSF Ku­ru­lu, yö­ne­ti­mi­ni iş­gal et­ti­ği Bank As­ya­’nın mev­cut du­ru­mu­na iliş­kin ne ka­dar bil­gi sa­hi­bi­dir­ler? Ken­di­le­ri­ne ban­kay­la il­gi­li her­han­gi bir ra­por su­nul­muş mu­dur? Ban­ka­ya ata­dık­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’nun 1,5 ay­lık per­for­man­sı­nı gö­rev­den al­dık­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’nun per­for­man­sıy­la kar­şı­laş­tır­mış mı­dır?” 

İşgale bir an önce son verin 

Ban­ka or­tak­la­rı­nın yüz­de 85’inin is­te­nen ev­rak­la­rı BDDK’­ya tes­lim et­me­si­ne rağ­men iş­ga­lin sür­dü­ğü­ne dik­kat çe­kil­di. Ge­li­nen nok­ta iti­ba­riy­le ge­rek Fon, ge­rek­se Bank As­ya yö­ne­ti­mi­ni iş­gal eden ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin BDDK’­nın al­mış ol­du­ğu 18/5 ka­ra­rı­nı yan­lış uy­gu­la­ma­sı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı da­ha faz­la his­se­de­cek­leri be­lir­ti­li­yor. Ban­ka or­tak­la­rı­nın hak ve men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­mak­la yü­küm­lü olan an­cak ser­gi­le­dik­le­ri ka­sıt­lı yö­ne­tim­le ban­ka­nın za­yıf­la­ma­sı­na se­bep olan ban­ka yö­ne­tim ku­ru­lu­nun iş­ga­li­nin, BDDK’­nın ala­ca­ğı ka­rar­la bir an ön­ce son­lan­dı­rıl­ma­sı is­ten­di. 

TMSF ve BDDK’nın Bank Asya’da 1.5 aydır ne yaptığının bilinmediğini ifade eden uz­man­lar, “Çün­kü Tür­ki­ye­’de ar­tık ku­rul­lar iş­le­vi­ni yi­tir­miş. 

Ya­sa ge­re­ği ba­ğım­sız ve ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken TMSF, si­ya­si ik­ti­da­rın biz­zat ta­kip­çi­si ol­du­ğu Bank As­ya ko­nu­sun­da eni­ne bo­yu­na ko­nu­yu de­ğer­len­dir­me yap­ma­dan ka­rar ver­miş­ti­r” şek­lin­de gö­rüş be­lirt­ti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim