• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C

Ali Fuat Yılmazer neden tutuklandı? Flaş açıklamalar

Ali Fuat Yılmazer neden tutuklandı? Flaş açıklamalar
22 Temmuz operasyonunda tutuklanan Ali Fuat Yılmazer "Casusluk sorusu da tek bir delil de yok" açıklamasını yaptı.

İstihbarat Şube eski Müdürü Ali Fuat Yılmazer , kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili mahkemece tek bir delil gösterilmediğini vurgulayarak, "Tek dayanak 2 müfettişin hazırladığı inceleme raporu" dedi.

Sa­hur vak­ti ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da tu­tuk­la­na­rak Met­ris Ce­za­evi'ne ko­nu­lan İs­tan­bul İs­tih­ba­rat Şu­be es­ki Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­zer, ken­di­si­ni zi­ya­ret eden ali­le­si ara­cılı­ğı ile bir açık­la­ma yap­tı. Zi­ya­ret çı­kı­şı kı­zı Fat­ma Yıl­ma­zer'in oku­du­ğu Yıl­ma­zer'in açık­la­ma­sı şöy­le:

"Or­ta­la­ma 20 yıl­lık mes­lek geç­mi­şiy­le ül­ke­si­ne bü­yük hiz­met­ler­de bu­lun­muş ha­ki­ki va­ta­nın ev­lat­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ça­lı­şıl­dı. İçi­ne düş­tü­ğü yol­suz­luk ve hır­sız­lık ba­tak­lı­ğın­da bir tür­lü kur­tu­la­ma­yan hü­kü­met ken­di­ni, geç­mi­şin de­rin çe­te­le­ri ile it­ti­fa­kı mah­kum et­ti. Bu it­ti­fa­kın pa­zar­lı­ğı de­mok­ra­si gö­nül­den bağ­lı hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü pren­si­bi ile ül­ke­si­ne hiz­me­ti şi­ar edin­miş na­mus­lu dev­let gö­rev­li­le­ri­ni tas­fi­ye­si üze­ri­ne ku­rul­du.

"CA­SUS­LUK SO­RUSU YOK"

Ha­len ne olup bit­ti­ği­ni an­la­ma­yan­lar var­sa lüt­fen so­ruş­tur­ma say­fa­la­rı­na iliş­kin ev­rak­la­rı in­ce­le­sin. O dos­ya­da bir ta­ne bi­le de­lil yok. Tek da­ya­nak iki mü­fet­ti­şin ha­zır­la­dı­ğı in­ce­le­me ra­po­ru. İs­tih­ba­rat Şu­be­de­ki din­le­me­le­rin usul­süz ol­du­ğu id­di­asın­da bu­lu­nan bu mü­fet­tiş­le­ri, is­tih­ba­rat mev­zu­atı ve uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­sun­da hiçbir mes­le­ki tec­rü­be­le­ri yok­tur. O ka­dar ki is­tih­ba­ri ön­le­me din­le­me­si­nin ya­sa mad­de­le­ri­ni bi­le bil­me­dik­le­ri için ha­zır­la­dık­la­rı ra­po­ru, hiç il­gi­li ol­ma­dı­ğı hal­de CMK Mad­de 135 üze­rin­den ya­pı­lan­dır­mış­lar. Bu se­bep­le Or­ga­ni­ze Şu­be Mü­dür­lü­ğü’n­de ilk 3 gün doğ­ru düz­gün ifa­de  alı­na­ma­dı ve bü­tün so­ru­lar de­ğiş­ti­ril­di.

İd­di­ala­ra gö­re esas olan de­lil­ler ta­ra­fı­ma gös­te­ril­me­di. Ca­sus­luk ve ör­güt kur­ma suç­la­ma­sıy­la il­gi­li her­han­gi bir so­ru­ da yö­nel­til­me­di. Bir sü­rü mad­di ve tek­nik ha­ta­lar içe­ren mü­fet­tiş ra­por­la­rıy­la il­gi­li hiç­bir araş­tır­ma ya­pıl­ma­mış ol­du­ğu­nu gör­dük. Ör­güt id­di­ası­nın tek da­ya­na­ğı şu ifa­de: 'İs­tan­bul'da­ki din­le­me­le­rin de­net­le­me ya­pı­lan di­ğer il­ler­de­ki usul ve pro­se­dür­ler­le ben­zer­lik arz et­ti­ği do­la­yı­sıy­la ay­nı sis­te­ma­tik için­de ha­re­ket eden kad­ro­la­rın ör­güt­sel bir amaç­la hi­ye­rar­şik bir ya­pı içe­ri­sin­de fa­ali­yet gös­ter­dik­le­ri ka­na­ati ha­sıl ol­muş­tur.'

'DÖ­NE­MİN DİL­SİZ ŞEY­TAN­LA­RI...'

Tar­tış­ma­sız bir şe­kil­de hu­kuk­suz olan ve esa­sen ger­çek tes­pit­le­re de da­yan­ma­yan bu mü­fet­tiş ra­po­ru­nu hiç­bir ila­ve araş­tır­ma ih­ti­ya­cı his­set­me­den iş­le­me ko­yan sav­cı­nın ve önü­ne gel­di­ği saf­ha iti­ba­riy­le bü­tün hu­kuk­suz­luk­lar açı­ğa çık­mış ol­ma­sı­na kar­şın eli­ne tu­tuş­tu­ru­lan 'tu­tuk­la­na­cak­lar lis­te­si­ni' mes­le­ğin bü­tün etik de­ğer­le­ri­ni ayak­lar al­tı­na al­ma pa­ha­sı­na ka­ra­ra dö­nüş­tü­ren ha­kim Be­kir Al­tun'un şe­ref vic­dan ve hay­si­yet öl­çe­ğin­de ne an­lam ifa­de et­tik­le­ri­ne Türk top­lu­mu­nun vic­da­nı­na ha­va­le edi­yo­ruz.

An­cak bi­zi ya­kın­dan ta­nı­yan ve Baş­ba­kan'a hâ­lâ ya­kın ol­duk­la­rı­nı bil­di­ği­miz bu dö­ne­min dil­siz şey­tan­la­rı­nı da içi­ne düş­tük­le­ri za­val­lı­lık­la be­ra­ber Al­lah'a ha­va­le edi­yo­ruz. Ül­ke­le­ri­ne hiz­me­te şim­di­lik Met­ris Ce­za­evi'nde de­vam eden va­tan ev­lat­la­rı adı­na."

Kaynak: Bugün Gazetesi

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim