• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C

3 bin 200 polis müdürüne önce fişleme sonra tasfiye

3 bin 200 polis müdürüne önce fişleme sonra tasfiye
Yasa tasarısıyla, parti polisine biat etmeyen 3200 polis müdürünün tasfiye planı deşifre oldu. Fişleme listelerinde ‘terfi veya emekli edilsin’ yazıldı.

AYM’nin düzenlemeyi iptal ihtimaline karşı da tasfiye listesinin kanuna uydurulması ve adı geçen müdürlerin emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Hü­kü­me­t’­in 24 Ka­sım 2014’te Mec­li­s’­e sevk et­ti­ği İç Gü­ven­lik Ya­sa Ta­sa­rı­sı ile em­ni­yet teş­ki­la­tın­da bü­yük tas­fi­ye ya­pı­la­ca­ğı or­ta­ya çık­tı. Ta­sa­rıy­la Em­ni­yet Teş­ki­la­tı Ka­nu­nu­’nun 55’in­ci mad­de­sin­de­ki de­ği­şik­lik ve ka­nu­na ek­le­nen ge­çi­ci 27’n­ci mad­de ile par­ti po­li­si yak­la­şı­mı­na bi­at et­me­ye­ce­ği ön­gö­rü­len 3200 em­ni­yet mü­dü­rü­nün emek­li edil­me­si ön gö­rü­lü­yor.

Ta­sa­rı­nın AYM’den dön­me ih­ti­ma­li­ne kar­şı­lık tas­fi­ye lis­te­le­ri­nin ha­zır­lan­dı­ğı, ka­nun yü­rür­lü­ğe gi­rer gir­mez zo­run­lu emek­li­lik iş­le­mi­nin uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­ca­ğı be­lir­til­di.

AY­M’­YE KAR­ŞI HAZIRLIKLI LİS­TE­

Zo­run­lu emek­li edil­me­si ya da gö­rev­de kal­ma­sı uy­gun gö­rü­len mü­dür­le­rin be­lir­len­me­sin­de hiç­bir ob­jek­tif kri­te­rin esas alın­ma­dı­ğı öne sü­rül­dü. Ta­sa­rı­nın ge­çi­ci 27’n­ci mad­de­si ge­re­ği Yük­sek De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu­’n­ca emek­li­li­ğe sevk edi­le­cek olan­lar hak­kın­da geç­miş­te­ki em­sal ka­rar­lar ve Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu için AY­M’­nin ip­tal ede­ce­ği­ne ke­sin gö­züy­le ba­kıl­dı­ğı için ha­zır­lık ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­di.

Bu­na gö­re; AYM yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ya da ip­tal ka­ra­rı ve­rir­se, ya­sa yü­rür­lü­ğe gir­di­ğin­de Yük­sek De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu, ha­zır­la­nan tas­fi­ye lis­te­si­ni im­za­la­yıp İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala’­nın ona­yı­na su­na­cak. Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi no­tu­nun Ba­kan Ala­’ya su­nul­du­ğu öğ­re­nil­di. Emek­li­li­ğe sevk edil­me­si plan­la­nan em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin bir­bir­le­rin­den ha­ber­siz pa­zar­lık­lar yap­tı­ğı, ara­la­rın­da yo­ğun gü­ven bu­na­lı­mı­nın ya­şan­dı­ğı ve ken­di­le­ri­nin kul­la­nı­lıp pa­çav­ra gi­bi atı­la­cak­la­rı yö­nün­de ko­nuş­tuk­la­rı ifa­de edi­li­yor.

TERFİ PAZARLIĞI

Tas­fi­ye­nin da­ha ön­ce gün­de­me ge­len fiş­le­me id­di­ala­rı doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­la­ca­ğı id­di­a edil­di.  AK­P’­de­ki dar bir gru­bun İş­çi Par­ti­si ile bir­lik­te ha­zır­la­dı­ğı id­di­a edi­len lis­te­ye Fey­zul­lah Ars­lan, Can Gö­kay, Sa­ni­ye Yol­cu, Gök­ten Gök ‘A­le­vi­’ ola­rak fiş­len­di.  Ra­ma­zan Ak­yü­rek, Ali Os­man Kah­ya, Mus­ta­fa Sağ­lam ‘Fet­hul­lah­çı­’ ola­rak fiş­le­nir­ken, Ke­mal Dik­men ‘Men­zil­ci­’, İb­ra­him Sel­vi ve Meh­met Tat­lı ‘Sü­ley­man­cı­’ ola­rak fiş­len­di. Yi­ne lis­te­ler­de Mus­ta­fa Çil, Muh­te­şem Ça­vu­şoğ­lu ‘Ül­kü­cü­’ di­ye, Mus­ta­fa Şen­türk, Se­yit­han Bu­lu ve Ka­dir Yıl­maz gi­bi isim­ler de ‘Nur­cu­’ di­ye fiş­len­di. Bu isim­le­rin emek­li­ye sevk edi­le­cek üst dü­zey em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin lis­te­sin­de yer al­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.

BİAT EDEN YÜKSELTİLECEK

Paralelle mücadele adı altında tasarının bir cadı avına dönüşeceği vurgulanırken demokrat, hukuka bağlı şekilde görev yapan emniyet müdürlerinin hiçbir kriter olmaksızın, sadece taktir hakkı kullanılarak, objektiflikten uzak ölçülerle tasfiye edileceğine işaret ediliyor. Büyük tasfiye için ‘Emniyet teşkilatının hiyerarşi piramidini düzeltmek’ gerekçe gösterilse de,  emniyet çevreleri “Aslında yapılan ‘biat ve parti polisi’ olmayan nitelikli personelin hukuksuz şekilde tasfiyesidir. Ardından ‘parti polisi müdürlerin yükseltilmesi’ anlayışı hayata geçirilecek” tespitinde bulundu.

İŞTE O BELGE

228-belge.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Aksiyon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 02122937548 | Haber Yazılımı: CM Bilişim